วันดินโลก

   
 
 
 
 
 

     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr.Stephen Nortcliff) กรรมการบริหาร และอดีต เลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil-IUSS) พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลนักวิทยาศสาตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) สดุดีพระเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช     
     "วันดินโลก (World Soil Day)" คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญ ที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทย ทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก

วันดินโลก
 
 
 
แผ่นพับ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day 2018)
 
แผ่นพับ รางวัลดินโลก (World Soil Day 2018)
 
 
 
โปสเตอร์วันดินโลก 2562
 
โปสเตอร์นิทรรศการภายในงานวันดินโลก
 
 
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องดินของ FAO
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องดินและวันดินโลก
 
 
 
หนังสือ เรื่อง ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งดินฯ
 
หนังสือ เรื่อง ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน
 
   
คำอธิบายสัญลักษณ์
กิจกรรมงานวันดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมปลูกปอเทือง กรมพัฒนาที่ดิน
  พื้นที่ที่ปลูกปอเทือง มีจำนวน 128 จุด คิดเป็น 3,976 ไร่
กิจกรรมงานวันดินโลกจากหน่วยงานอื่น
  มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561
จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่
 
1.
กระทรวงคมนาคม
 
2.
กรมเจ้าท่า
 
3.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
 
4.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
5.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 45 กิจกรรม

กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1760